بزرگ کردن حرف اول هر پاراگراف

دوشنبه, ۲۰ام آبان , ۱۳۸۷ | بدون دیدگاه

اعمال یک Styleخاص مانند بزرگ کردن حرف اول هر پاراگراف

توسط این Styleمیخواهیم که اولین کاراکتر هر پاراگراف را بصورت متفاوت و بزرگتر از بقیهکاراکترهای موجود در متن نمایش دهیم و بدیهیست که کاربرد اصلی این Effect بر روی متون انگلیسی مشهود تر میباشد واین Style بیشتر برای مقالات یا مجالات یا کتب کاربرد دارد .

در فایل HTMLکه دارید بین دو تگ <head> و </head>کد زیر را اضافه کنید :

  1. <style type=“text/css”>
  2. p.text:first-letter
  3. {
  4. font-size: xx-large;
  5. padding: 2px;
  6. float: left;
  7. }
  8. </style>

کاملا واضح است که برای تگ p کلاسیبا عنوان text:first-letter تعریف کرده ایم که در آنمشخصات حرف اول پاراگراف را تغییر واهیم داد .الیته این تنها مثال است و کارهایزیاد دیگری میتوانیم با آن انجام دهیم .

اکنون باید این Style را برروی متن خود اعمال کنیم. به این شکل عمل خواهیم نمود :

<p
class=”text”>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Phasellus
sit amet nulla id libero sagittis consectetuer. Ut ultricies sapien ut.</p>

نمونه کار را میتوانید در اینجا مشاهده کنید .

Be Sociable, Share!


دیدگاه خود را بنویسید